SC VILA ALICE SRL, având sediul social în localitatea Suceava, str. Simion Florea Marian nr. 1 bis, jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/103/2002, având CUI 14489234, este operator de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către VILA ALICE SRL numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, numit în continuare GDPR.

Termeni în întelesul Regulamentului General (UE) 679/2016:

date cu caracter personal” înseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” înseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

restrictionarea prelucrarii” înseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

operator” înseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau împreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

persoana împuternicita de operator ” înseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal în numele operatorului;

parte terta” înseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decât persoana vizata, operatorul, persoana împuternicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;

consimtamânt” al persoanei vizate înseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

VILA ALICE SRL prelucreaza datele personale colectate exclusiv în temeiul si cu scopul livrarii produselor comandate si pentru asigurarea comunicarii cu beneficiarul produselor comandate. Firmele de curierat cu care VILA ALICE SRL are semnate contracte de colaborare vor primi datele dvs personale pentru a putea efectua livrarea produselor.

Prin citirea prezentei Politici de protectia datelor cu caracter personal ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv:

– dreptul la transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor dvs.,
– dreptul la informare si acces la datele dvs. cu caracter personal,
– dreptul la rectificare si dreptul la stergerea datelor,
– dreptul la restrictionarea prelucrarii,
– dreptul la portabilitatea datelor,
– dreptul la opozitie si de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
– dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încalcare a drepturilor dvs. garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate sau pentru orice întrebare legata de modul în care datele dumneavoastra sunt utilizate ori daca unele dintre datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre VILA ALICE SRL, SUCEAVA, Str. Simion Florea Marian nr. 1 bis, judetul Suceava, în atentia responsabilului cu protectia datelor – sau la adresa de mail contact@villaalice.ro.

În cerere, va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veti primi personal informatiile. Va rugam sa tineti cont ca, înainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastra. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru orice încalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate si stocate doar în scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încalcarea securitatii sistemelor si pentru respectarea legii si a termenilor nostri contractuali.

În acest sens, VILA ALICE SRL va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Confidentialitate a Datelor care reglementeaza termene-limita prestabilite si bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în functie de specificul operatiunilor pentru care sunt necesare.

Mai mult, VILA ALICE SRL se asigura ca datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigura ca perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitata, iar la împlinirea termenelor limita, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

VILA ALICE SRL NU VA FURNIZA datele dumneavoastră cu caracter personal ALTOR COMPANII în scopuri publicitare.

Sesizări
În cazul în care considerati ca drepturile nu v-au fost respectate sau ca folosim datele dvs. personale în mod abuziv, aveti dreptul sa depuneti o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele:

Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti
Telefon: +4 0318 059 211 sau +4 0318 059 212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: www.dataprotection.ro

Fără a va afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactaţi în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.